Voorwaarden

Definities:

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De maatschap: de maatschap van zelfstandige praktijken op basis van kostendeling Buiting Weitkamp Advocaten, gevestigd te Gouda, die uit natuurlijke personen bestaat te weten mr. L.E. Buiting en mr. M.G. Weitkamp die ieder voor eigen rekening en risico zijn/haar eigen praktijk uitoefent.

b. De (betrokken) advocaat: de advocaat die verbonden is aan de kostenmaatschap Buiting Weitkamp Advocaten te Gouda.

c. De cliēnt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.

d. Honorarium: de financiēle vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub e en f bedoeld, die de betrokken advocaat voor de uitvoering met de cliēnt is overeengekomen. Het overeengekomen honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door de betrokken advocaat worden gewijzigd.

e. Verschotten: de kosten die de betrokken advocaat in het belang van de opdracht maakt.

f. Kantoorkosten: de vaste opslag van 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. 

Toepasselijkheid:

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Buiting Weitkamp Advocaten, mr. L.E. Buiting en mr. M.G. Weitkamp, zowel op persoonlijke titel als wel als vennoot van voornoemde kostenmaatschap, in het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat dan wel met de kostenmaatschap aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdracht:

4. Wanneer een cliēnt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliēnt en de betrokken advocaat dan wel de kostenmaatschap pas tot stand, nadat de advocaat deze heeft aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De betrokken advocaat zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Declaratie:

6. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliēnt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks en gespecificeerd in rekening worden gebracht.

7. Indien de cliēnt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliēnt binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliēnt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie.

8. De betrokken advocaat is gerechtigd van de cliēnt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Betaling:

9. De (voorschot)declaraties van de betrokken advocaat dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliēnt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

10. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de betrokken advocaat gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliēnt.

11. Indien de betrokken advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliēnt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 15% van het openstaande saldo - ten laste van de cliēnt.

12. Bij niet betaling van een door of in opdracht van betrokkene voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, is de betrokken advocaat gerechtigd zijn/haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de maatschap Buiting Weitkamp Advocaten en de betrokken advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

Aansprakelijkheid:

13. De aansprakelijkheid van de betrokken advocaat, en voor al degenen die voor de maatschap Buiting Weitkamp Advocaten en/of voor een van de vennoten werkzaam zijn, is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt. De beroepsaansprakelijkheid van Buiting Weitkamp Advocaten is gedekt tot een bedrag van € 500.000,-- per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000,-- per kalenderjaar.

14. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

Reikwijdte:

15. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar ook ten behoeve van de leden en de werknemers van de maatschap.

Archivering:

16. Na het einde van de opdracht wordt het dossier gedurende een periode van tenminste vijf jaren na het einde van de zaak bewaard. Opvragen van stukken is gedurende deze periode mogelijk tegen vergoeding van € 50,00 teneinde het dossier uit het archief te lichten de gevraagde stukken ter beschikking van de cliēnt stellen.

Opzegging:

17. De cliēnt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beēindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden;

18. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliēnt zoveel mogelijk blijven gediend.

Toepasselijk recht:

19. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing, zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen kiezen uitdrukkelijk domicilie in het arrondissement 's-Gravenhage.

20. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Buiting Weitkamp Advocaten is aangesloten bij deze betreffende geschillenregeling. Dit reglement voorziet in arbitrage met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden.